Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2012

0830 1bc1
Reposted fromglasswicc glasswicc
Wypijmy zdrowie, choć nie znajdziemy tu recepty jak być szczęśliwym.
Reposted bytriste triste
0843 36b6
im not...
Reposted fromdziewcze dziewcze
- Na pustyni jest się trochę samotnym.
- Równie samotnym jest się wśród ludzi.
— Mały Książe
Reposted fromdziewcze dziewcze
0881 cbc7
Reposted frommilitisto militisto
0885 5bd1
malinowowa.soup.io
Reposted fromin-flagranti in-flagranti
0888 70eb
Nirvana
Reposted fromcolouredhair colouredhair

November 20 2012

Nie chcę odwiedzin, chyba że masz dla mnie lek na receptę biorę te, które mam ale ile trzeba tego zeżreć, żeby umrzeć nie chcieć
3051 643c

Nie pokłóciliśmy się, raczej zrezygnowaliśmy z siebie...

Reposted fromczulepieerdole czulepieerdole viaolcaa olcaa

November 19 2012

Tylko krzyk nienawiści dziś słychać
I trzeba żyć, bo zagłuszyć może go dopiero cisza...
Reposted byeffie effie
5968 03cf
Reposted byemciuzapalenieosierdzia
Zatracam siebie.
Reposted byrybq rybq

November 18 2012

2959 b67a
I co by się nie zdarzyło to miłość nie ucieknie.
2837 96ae
Zero możliwości, że chyba coś się zmieni
Jakbyś mnie nie lubił, tego kurwa nie zmienisz.
Odpowiedzialność- rzecz kurwa przykra.
2499 8eee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl